top of page

CATALÀ

PFC PROJECTE DE FINAL DE CARRERA

Línia Projectes i teoria – tardes

Lloc i conflicte: L'Arquitectura com a solució.

 

1. Objectius: On?, Què, Per què?, Com? Les 4 W de les 6 W del periodisme anglosaxó.

 

La intensificació de Projecte i Teoria treballa amb la idea de la necessitat de l'arquitecte i de la seva capacitat per resoldre conflictes. L'arquitecte entenem com l'agent capaç de diagnosticar els problemes de la ciutat i capaç de trobar solucions. Valorant el fet col·lectiu més enllà de l'individual.

 

L'objectiu del taller és ser capaç de llegir la realitat construïda, i trobar-ne els problemes i les necessitats. I a partir d?aquí, construir solucions.

El lloc no està definit i tampoc el programa. La investigació que se suposa realitzarà l'estudiant en aquest programa de màster passa per trobar no un solar ni un programa, sinó una necessitat. Una necessitat de  la ciutat, que millorarà la vida de les persones que hi habiten.

 

El taller pretén desenvolupar la capacitat personal de l'estudiant, d'una banda a la diagnosi de la realitat construïda i viscuda que l'envolta, i de l'altra el raonament crític perquè pugui demostrar la seva autonomia i capacitat de reacció davant dels desafiaments de qualsevol projecte. L´objectiu principal d´aquesta assignatura és que l´estudiant sigui capaç de demostrar que entén la disciplina de l´arquitectura com una realitat unitària i complexa, on entren en joc simultàniament l´entorn, el programa, el context social, la discussió d´usos, la creativitat. , la tecnologia en totes les seves dimensions, la sostenibilitat i el discurs argumental; alhora que cal reconèixer les ambigüitats i arbitrarietats del procés projectual.

 

En lloc de ser l'arquitectura, resposta a una demanda en un lloc concret -com ha estat fins ara, en el grau-, la proposta d'aquest taller passa per discernir la demanda i la seva arquitectura a partir de la identificació d'un conflicte urbà o territorial; en què la resolució del conflicte sigui   la implantació com a oportunitat, d'una determinada arquitectura i demanda a escala urbana o territorial, amb la millora de la vida de la gent i   del seu entorn. Tot aquest plantejament té a veure amb l‟assumpció que el territori i la ciutat està construït i que, per tant, el paper de l‟arquitectura ha de ser no tant construir i fer, com diagnosticar, comprendre, resoldre, millorar i regenerar.

 

L'àmbit de la intervenció, sempre des del projecte, no és en un solar, ni tancada, sinó que el seu àmbit és part de la ciutat o del territori.

 

2. Continguts

Emplaçament: Resultant.

 

Resultat de la diagnosi urbana i projectual de cada alumne/a, a consensuar i aprovar per l'equip docent com a part d'aquesta investigació de postgrau. La condició és que el projecte ha de ser resultat de la diagnosi i que làmbit de la intervenció sigui a escala urbana o territorial paisatgística; per tant, en cap cas ha de ser un solar, un edifici o un lloc sinó un tros de ciutat, territori o paisatge on s'insereixi el projecte amb voluntat de canvi; i per tant es crea una relació bidireccional complexa, on el projecte influeix i/o canvia l'àmbit, i on l'àmbit influeix i/o defineix el projecte. Per tant, el projecte com a resultat.

Programa funcional: Resultant.

 

Resultat de la diagnosi urbana i projectual, a consensuar i aprovar per l'equip docent com a part d'aquesta investigació de postgrau. Amb la condició que sigui un programa funcional real, curós i detallat; documentat i justificat; encara que és ampliable o millorable de l'abast de l'àmbit predefinit. Els programes han de ser com la vida, complexos i híbrids, resultants de recerca personal, documental de percepcions diverses i de vida. No s'admetran programes funcionals no documentats, no justificats, no detallats ni menys simples. El programa funcional consensuat és tancat i no modificable en allò consensuat; únicament és ampliable.

 

Classes teòriques/píndoles de debat setmanals 30+30 T+D

01- Arquitectura: funció, tècnica i bellesa /  allò contemporani i allò modern

02- Volum: estoig i caixa

03- Els espais de l'arquitectura moderna

04- Espais intermedis / límits intermedis

05- Azotees col·lectives: funció social i mediambiental.

06- Escales: les diferents dimensions de l'urbà.

07- El temps a l'arquitectura: flexibilitat, adaptabilitat i perfectibilitat

08- Actitud davant de la preexistència

09- La materialitat de l'arquitectura

10- Tecnologia i sostenibilitat

11- El relat de l'arquitectura

 

 

3. Mètode

Mòdul 1

 

DIAGNOSI _conflicte                        ON? PER QUÈ?

1. Reconeixement d'un conflicte i una oportunitat de projecte:

Aquesta és la part més específica del taller on l'estudiant s'enfronta només a la realitat. Caldrà que s'encari a un problema urbà important. Per això ha d'analitzar i diagnosticar per trobar. La suma de situacions tan diferents ens permetrà fer una anàlisi comparativa i generar un debat al voltant de la ciutat contemporània, sobre la globalització –modernitat líquida– i la identitat.

 

Mòdul 2

ESTRATÈGIA_per resoldre'l               QUÈ? PER QUÈ?

2. Definició de les estratègies de projecte, entorn i programa:

En aquesta fase apareixen les idees de projecte, que li donen sentit i viabilitat. Es defineixen les característiques formals dels edificis i lespai urbà. En aquest moment, la incapacitat de trobar una estratègia de projecte al lloc elegit podria forçar un canvi d'emplaçament.

 

Mòdul 3

PROPOSTA com a resultat COM COM? PER QUÈ?

3. Concreció dels sistemes tecnològics:

Els elements que defineixen la materialitat de projecte, com l'estructura, la llum, el clima o els materials tenen el mateix valor que el lloc i el programa, i han d'entrar en joc com més aviat millor. Si fos necessari, un estudiant podria començar el projecte a partir de la tecnologia.

 

Mòdul 4

COMUNICACIÓ...

4. Re-presentació, comunicació i entrega final:

Es deixarà un temps al final del taller per fer una mirada retrospectiva parant especial atenció a les tècniques de representació -des del croquis a l'audiovisual i al relat del projecte, que hauran estat presents des de l'inici del procés i la presa de decisions.

 

4. Avaluació

a.-Continuada en cada correcció.

b.-A cada final de mòdul worshop dedicat a un tema específic i amb lliurament resultant:

Mòdul 1: Semàntica: Paraula, paraules que defineixin el projecte

Mòdul 2: Secció: Seccions projecte com a gràfica, expressar i desenvolupar:

1. Relació espacial espais interiors.

2. Relació interior-exterior immediat

3. Relació edifici-entorn urbà

Mòdul 3: Façana: Les façanes: relació projecte, percepció i construcció

Mòdul 4: Representació: El projecte, relació representació i realitat

 

5. Calendari

Les classes teòriques es concentren en dues hores de dos dies de taller.

 

6. Treballs/lliuraments

Del projecte, on s'expressi en diferents moments, la seva evolució:

A.-plans a escales diferents que expliquin el On. Plànols interpretatius de la realitat urbana analitzada.

B.-Esquemes conceptuals que interpretin aquesta realitat urbana

C.-Esquema conceptual amb la resposta: l'arquitectura solució i necessitat

D.-Plànols a diferents escales amb l'arquitectura solució.

E.-Plànols, seccions i alçats de l'arquitectura solució i necessitat

F.-Esquemes i plans estructura.

H.-Desenvolupament façanes i materialitat.

I.-Maqueta o Maquetes de treball

L.-3D

 

 

CASTELLÀ

PFC PROYECTO DE FINAL DE CARRERA                                                                                                                                                                                                                  

Línea Proyectos y teoría – tardes

Lugar y conflicto: La Arquitectura como solución.

 

1. Objetivos: ¿Dónde?, ¿Qué, ¿Por qué?, ¿Cómo? Las 4 W de las 6 W del periodismo anglosajón.

 

La intensificación Proyecto y Teoría trabaja con la idea de la necesidad del arquitecto y de su capacidad en resolver conflictos. Entendemos el arquitecto como el agente capaz de diagnosticar los problemas de la ciudad y capaz de encontrar soluciones. Valorando el hecho colectivo más allá del individual.

 

El objetivo del taller es ser capaz de leer la realidad construida, y encontrar sus problemas i necesidades. Y a partir de ahí, construir soluciones.

El lugar no está definido, y tampoco el programa. La investigación que se supone realizará el estudiante en este programa de Máster pasa por encontrar no un solar ni un programa, sino una necesidad. Una necesidad de   la ciudad, que mejorará la vida de las personas que la habitan.

 

El taller pretende desarrollar la capacidad personal del estudiante, por un lado en la diagnosis de la realidad construida i vivida que le envuelve, y por otro el razonamiento crítico para que pueda demostrar su autonomía y capacidad de reacción ante los desafíos de cualquier proyecto. El objetivo principal de esta asignatura es que el estudiante sea capaz de demostrar que entiende la disciplina de la arquitectura como una realidad unitaria y compleja, donde entran en juego simultáneamente el entorno, el programa, el contexto social, la discusión de usos, la creatividad, la tecnología en todas sus dimensiones, la sostenibilidad y el discurso argumental; al tiempo que hay que reconocer las ambigüedades y arbitrariedades del proceso proyectual.

 

En lugar de ser la arquitectura, respuesta a una demanda en un lugar concreto, -como ha sido hasta ahora, en el grado-, la propuesta de este taller pasa por discernir la demanda y su arquitectura a partir de la identificación de  un conflicto urbano o territorial; en el que la resolución del conflicto sea    la implantación como oportunidad, de una determinada arquitectura y demanda a escala urbana o territorial, con la mejora de la vida de la gente y   de su entorno. Todo este planteamiento tiene que ver con la asunción de que el territorio y la ciudad está construido y que, por lo tanto, el papel de la arquitectura debe ser no tanto construir y hacer, como diagnosticar, comprender, resolver, mejorar y regenerar.

 

El ámbito de la intervención, siempre desde el proyecto, no es en un solar, ni es cerrada, sino que su ámbito es parte de la ciudad o del territorio.

 

2. Contenidos

Emplazamiento: Resultante.

 

Resultado de la diagnosis urbana y proyectual de cada alumno/a, a consensuar y aprobar por el equipo docente como parte de esta investigación de postgrado. La condición es que el proyecto, ha de ser resultado de la diagnosis y que el ámbito de la intervención sea a escala urbana o territorial paisajística; por tanto en ningún caso debe ser un solar, un edificio o un lugar sino un trozo de ciudad, territorio o paisaje donde se inserte el proyecto con voluntad de cambio; y por lo tanto se cree una relación bidireccional compleja, donde el proyecto   influye y/o cambia el ámbito, y donde el ámbito influye y/o define el proyecto. Por tanto, el proyecto como resultado.

Programa funcional: Resultante.

 

Resultado de la diagnosis urbana y proyectual, a consensuar y aprobar por el equipo docente como parte de esta investigación de postgrado. Con la condición de que sea un programa funcional real, cuidadoso y detallado; documentado y justificado; aunque ampliable o mejorable del alcance del ámbito predefinido. Los programas deben ser como la vida, complejos e híbridos, resultantes de una búsqueda personal, documental de percepciones diversas y de vida. No se admitirán programas funcionales no documentados, no justificados, no detallados y menos simples. El programa funcional consensuado es cerrado y no modificable en lo consensuado; únicamente es ampliable.

 

Clases teóricas/píldoras de debate semanales 30+30 T+D

01- Arquitectura: función, técnica y belleza /  lo contemporáneo y lo moderno

02- Volumen: estuche y caja 

03- Los espacios de la arquitectura moderna 

04- Espacios intermedios / límites intermedios

05- Azoteas colectivas: función social y medioambiental.

06- Escalas: las diferentes dimensiones de lo urbano.

07- El tiempo en la arquitectura: flexibilidad, adaptabilidad y perfectibilidad

08- Actitud frente a la preexistencia

09- La materialidad de la arquitectura

10- Tecnología y sostenibilidad

11- El relato de la arquitectura

 

3. Método

Módulo 1

            

DIAGNOSIS _conflicto                        ¿DÓNDE?              ¿POR QUÉ? 

1. Reconocimiento de un conflicto y una oportunidad de proyecto:

Ésta es la parte más específica del taller, donde el estudiante se enfrenta sólo a la realidad. Será necesario que se encare a un problema urbano importante. Para ello debe analizar y diagnosticar para encontrar. La suma de situaciones tan diferentes nos permitirá hacer un análisis comparativo y generar un debate en torno a la ciudad contemporánea, sobre la globalización -modernidad líquida- y la identidad.

 

Módulo 2             

ESTRATEGIA_para resolverlo              ¿QUÉ?   ¿POR QUÉ?

2. Definición de las estrategias de proyecto, entorno y programa:

En esta fase aparecen las ideas de proyecto, que le dan sentido y viabilidad. Se definen las características formales de los edificios y el espacio urbano. En este momento, la incapacidad de encontrar una estrategia de proyecto en el lugar elegido podría forzar un cambio de emplazamiento.

 

Módulo 3             

PROPUESTA como resultado                ¿CÓMO?             ¿POR QUÉ?

3. Concreción de los sistemas tecnológicos:

Los elementos que definen la materialidad de proyecto, tales como la estructura, la luz, el clima o los materiales tienen el mismo valor que el lugar y el programa, y tienen que entrar en juego lo antes posible. Si fuera necesario, un estudiante podría comenzar su proyecto a partir de la tecnología.

 

Módulo 4             

COMUNICACIÓN                                  TRANSFERENCIA

4. Re-presentación, comunicación y entrega final:

Se dejará un tiempo al final del taller para hacer una mirada retrospectiva prestando especial atención en las técnicas de representación -desde el croquis al audiovisual y al relato del proyecto, que habrán sido presentes desde el inicio del proceso y la toma de decisiones.

 

4. Evaluación

a.-Continuada en cada corrección.

b.-En cada final de módulo worshop dedicado a un tema específico y con entrega resultante:

Módulo 1: Semántica: Palabra, palabras que definan el proyecto

Módulo 2: Sección: Secciones proyecto como gráfica, expresar y desarrollar:

                1. Relación espacial espacios interiores.

                2. Relación interior-exterior inmediato

                3. Relación edificio- entorno urbano

Módulo 3: Fachada: Las fachadas: relación proyecto, percepción y construcción

Módulo 4: Representación: El proyecto, relación representación y realidad

 

5. Calendario

Las clases teóricas se concentran en dos horas de uno de los dos días de taller.

 

6. Trabajos/entregas

Del proyecto, en donde se exprese en diferentes momentos, su evolución:

A.-planos a escalas diferentes que expliquen el Dónde. Planos interpretativos de la realidad urbana analizada.

B.-Esquemas conceptuales que interpreten dicha realidad urbana

C.-Esquema conceptual con la respuesta: la arquitectura solución y necesidad

D.-Planos a diferentes escalas con la arquitectura solución. 

E.-Planos, secciones y alzados de la arquitectura solución y necesidad

F.-Esquemas y planos estructura.

H.-Desarrollo fachadas y materialidad.

I.-Maqueta o Maquetas de trabajo

L.-3D

ÀNGLES

PFC FINAL DEGREE PROJECT

Projects and theory line – afternoons

Place and conflict: Architecture as a solution.

 

1. Objectives: Where?, What, Why?, How? The 4 Ws of the 6 Ws of Anglo-Saxon journalism.

 

The Project and Theory intensification works with the idea of the architect's need and his ability to resolve conflicts. We understand the architect as the agent capable of diagnosing the city's problems and capable of finding solutions. Valuing the collective fact beyond the individual.

 

The objective of the workshop is to be able to read the built reality, and find its problems and needs. And from there, build solutions.

The place is not defined, and neither is the program. The research that the student is supposed to carry out in this Master's program involves finding not a site or a program, but a need. A need for the city, which will improve the lives of the people who live there.

 

The workshop aims to develop the student's personal capacity, on the one hand in the diagnosis of the constructed and lived reality that surrounds them, and on the other critical reasoning so that they can demonstrate their autonomy and ability to react to the challenges of any project. The main objective of this subject is for the student to be able to demonstrate that they understand the discipline of architecture as a unitary and complex reality, where the environment, the program, the social context, the discussion of uses, creativity come into play simultaneously. , technology in all its dimensions, sustainability and argumentative discourse; at the same time we must recognize the ambiguities and arbitrariness of the design process.

 

Instead of architecture being a response to a demand in a specific place, -as it has been until now, in the degree-, the proposal of this workshop involves discerning the demand and its architecture from the identification of an urban conflict or territorial; in which the resolution of the conflict is the implementation as an opportunity of a certain architecture and demand on an urban or territorial scale, with the improvement of people's lives and their environment. This entire approach has to do with the assumption that the territory and the city are built and that, therefore, the role of architecture should be not so much to build and make, but rather to diagnose, understand, resolve, improve and regenerate.

 

The scope of the intervention, always from the project, is not on a plot of land, nor is it closed, but its scope is part of the city or the territory.

 

2. Contents

Location: Resulting.

 

Result of the urban and project diagnosis of each student, to be agreed upon and approved by the teaching team as part of this postgraduate research. The condition is that the project must be the result of the diagnosis and that the scope of the intervention is at an urban or territorial landscape scale; Therefore, in no case should it be a plot of land, a building or a place but rather a piece of city, territory or landscape where the project with a desire for change is inserted; and therefore a complex bidirectional relationship is created, where the project  influences and/or changes the scope, and where the scope influences and/or defines the project. Therefore, the project as a result.

Functional program: Resulting.

 

Result of the urban and project diagnosis, to be agreed upon and approved by the teaching team as part of this postgraduate research. On the condition that it is a real, careful and detailed functional program; documented and justified; although it can be expanded or improved from the scope of the predefined scope. The programs must be like life, complex and hybrid, resulting from a personal, documentary search for diverse perceptions and life. Undocumented, unjustified, undetailed and even simpler functional programs will not be admitted. The agreed functional program is closed and cannot be modified by consensus; It is only expandable.

 

Theoretical classes/weekly debate pills 30+30 T+D

01- Architecture: function, technique and beauty / contemporary and modern

02- Volume: case and box

03- The spaces of modern architecture

04- Intermediate spaces / intermediate limits

05- Collective roofs: social and environmental function.

06- Scales: the different dimensions of the urban.

07- Time in architecture: flexibility, adaptability and perfectibility

08- Attitude towards pre-existence

09- The materiality of architecture

10- Technology and sustainability

11- The story of architecture

 

3. Method

Module 1

 

DIAGNOSIS _conflict                        WHERE? BECAUSE?

1. Recognition of a conflict and an project opportunity:

This is the most specific part of the workshop, where the student faces only reality. It will be necessary to address an important urban problem. To do this you must analyze and diagnose to find. The sum of such different situations will allow us to make a comparative analysis and generate a debate around the contemporary city, about globalization - liquid modernity - and identity.

 

Module 2

STRATEGY_to solve it              WHAT? BECAUSE?

2. Definition of project, environment and program strategies:

In this phase, project ideas appear, giving it meaning and viability. The formal characteristics of buildings and urban space are defined. At this time, the inability to find a project strategy in the chosen location could force a change of location.

 

Module 3

PROPOSAL as a result                HOW? BECAUSE?

3. Concretion of technological systems:

The elements that define the materiality of the project, such as the structure, light, climate or materials, have the same value as the place and the program, and have to come into play as soon as possible. If necessary, a student could start their project from the technology.

 

Module 4

COMMUNICATION                                  TRANSFER

4. Re-presentation, communication and final delivery:

Time will be left at the end of the workshop to look back, paying special attention to the representation techniques - from the sketch to the audiovisual and the story of the project, which will have been present from the beginning of the process and decision-making.

 

4. Evaluation

a.-Continuous in each correction.

b.-At each end of the workshop module dedicated to a specific topic and with resulting delivery:

Module 1: Semantics: Word, words that define the project

Module 2: Section: Project sections such as graphics, express and develop:

1. Spatial relationship of interior spaces.

2. Immediate interior-exterior relationship

3. Building-urban environment relationship

Module 3: Facade: Facades: relationship between project, perception and construction

Module 4: Representation: The project, relationship between representation and reality

 

5. Calendar

Theoretical classes are concentrated in two hours of one of the two workshop days.

 

6. Jobs/deliveries

Of the project, where its evolution is expressed at different times:

A.-plans at different scales that explain the Where. Interpretive plans of the analyzed urban reality.

B.-Conceptual schemes that interpret said urban reality

C.-Conceptual scheme with the answer: the solution and need architecture

D.-Plans at different scales with the solution architecture.

E.-Plans, sections and elevations of the architecture solution and need

F.-Schemes and structural plans.

H.-Development of facades and materiality.

I.-Model or working models

L.-3D

  • Black Instagram Icon
bottom of page